26c8b9e57050da637319777f015b8df2d60a81c8
[~shefty/rdma-dev.git] / drivers / media / dvb / dvb-usb / Makefile
1 dvb-usb-objs = dvb-usb-firmware.o dvb-usb-init.o dvb-usb-urb.o dvb-usb-i2c.o dvb-usb-dvb.o dvb-usb-remote.o usb-urb.o
2 obj-$(CONFIG_DVB_USB) += dvb-usb.o
3
4 dvb-usb-vp7045-objs = vp7045.o vp7045-fe.o
5 obj-$(CONFIG_DVB_USB_VP7045) += dvb-usb-vp7045.o
6
7 dvb-usb-vp702x-objs = vp702x.o vp702x-fe.o
8 obj-$(CONFIG_DVB_USB_VP702X) += dvb-usb-vp702x.o
9
10 dvb-usb-gp8psk-objs = gp8psk.o gp8psk-fe.o
11 obj-$(CONFIG_DVB_USB_GP8PSK) += dvb-usb-gp8psk.o
12
13 dvb-usb-dtt200u-objs = dtt200u.o dtt200u-fe.o
14 obj-$(CONFIG_DVB_USB_DTT200U) += dvb-usb-dtt200u.o
15
16 dvb-usb-dibusb-common-objs = dibusb-common.o
17
18 dvb-usb-a800-objs = a800.o
19 obj-$(CONFIG_DVB_USB_A800) += dvb-usb-dibusb-common.o dvb-usb-a800.o
20
21 dvb-usb-dibusb-mb-objs = dibusb-mb.o
22 obj-$(CONFIG_DVB_USB_DIBUSB_MB) += dvb-usb-dibusb-common.o dvb-usb-dibusb-mb.o
23
24 dvb-usb-dibusb-mc-objs = dibusb-mc.o
25 obj-$(CONFIG_DVB_USB_DIBUSB_MC) += dvb-usb-dibusb-common.o dvb-usb-dibusb-mc.o
26
27 dvb-usb-nova-t-usb2-objs = nova-t-usb2.o
28 obj-$(CONFIG_DVB_USB_NOVA_T_USB2) += dvb-usb-dibusb-common.o dvb-usb-nova-t-usb2.o
29
30 dvb-usb-umt-010-objs = umt-010.o
31 obj-$(CONFIG_DVB_USB_UMT_010) += dvb-usb-dibusb-common.o dvb-usb-umt-010.o
32
33 dvb-usb-m920x-objs = m920x.o
34 obj-$(CONFIG_DVB_USB_M920X) += dvb-usb-m920x.o
35
36 dvb-usb-gl861-objs = gl861.o
37 obj-$(CONFIG_DVB_USB_GL861) += dvb-usb-gl861.o
38
39 dvb-usb-au6610-objs = au6610.o
40 obj-$(CONFIG_DVB_USB_AU6610) += dvb-usb-au6610.o
41
42 dvb-usb-digitv-objs = digitv.o
43 obj-$(CONFIG_DVB_USB_DIGITV) += dvb-usb-digitv.o
44
45 dvb-usb-cxusb-objs = cxusb.o
46 obj-$(CONFIG_DVB_USB_CXUSB) += dvb-usb-cxusb.o
47
48 dvb-usb-ttusb2-objs = ttusb2.o
49 obj-$(CONFIG_DVB_USB_TTUSB2) += dvb-usb-ttusb2.o
50
51 dvb-usb-dib0700-objs = dib0700_core.o dib0700_devices.o
52 obj-$(CONFIG_DVB_USB_DIB0700) += dvb-usb-dib0700.o
53
54 dvb-usb-opera-objs = opera1.o
55 obj-$(CONFIG_DVB_USB_OPERA1) += dvb-usb-opera.o
56
57
58 dvb-usb-af9005-objs = af9005.o af9005-fe.o
59 obj-$(CONFIG_DVB_USB_AF9005) += dvb-usb-af9005.o
60
61 dvb-usb-af9005-remote-objs = af9005-remote.o
62 obj-$(CONFIG_DVB_USB_AF9005_REMOTE) += dvb-usb-af9005-remote.o
63
64 dvb-usb-anysee-objs = anysee.o
65 obj-$(CONFIG_DVB_USB_ANYSEE) += dvb-usb-anysee.o
66
67 dvb-usb-pctv452e-objs = pctv452e.o
68 obj-$(CONFIG_DVB_USB_PCTV452E) += dvb-usb-pctv452e.o
69
70 dvb-usb-dw2102-objs = dw2102.o
71 obj-$(CONFIG_DVB_USB_DW2102) += dvb-usb-dw2102.o
72
73 dvb-usb-dtv5100-objs = dtv5100.o
74 obj-$(CONFIG_DVB_USB_DTV5100) += dvb-usb-dtv5100.o
75
76 dvb-usb-af9015-objs = af9015.o
77 obj-$(CONFIG_DVB_USB_AF9015) += dvb-usb-af9015.o
78
79 dvb-usb-cinergyT2-objs = cinergyT2-core.o cinergyT2-fe.o
80 obj-$(CONFIG_DVB_USB_CINERGY_T2) += dvb-usb-cinergyT2.o
81
82 dvb-usb-ce6230-objs = ce6230.o
83 obj-$(CONFIG_DVB_USB_CE6230) += dvb-usb-ce6230.o
84
85 dvb-usb-friio-objs = friio.o friio-fe.o
86 obj-$(CONFIG_DVB_USB_FRIIO) += dvb-usb-friio.o
87
88 dvb-usb-ec168-objs = ec168.o
89 obj-$(CONFIG_DVB_USB_EC168) += dvb-usb-ec168.o
90
91 dvb-usb-az6027-objs = az6027.o
92 obj-$(CONFIG_DVB_USB_AZ6027) += dvb-usb-az6027.o
93
94 dvb-usb-lmedm04-objs = lmedm04.o
95 obj-$(CONFIG_DVB_USB_LME2510) += dvb-usb-lmedm04.o
96
97 dvb-usb-technisat-usb2-objs = technisat-usb2.o
98 obj-$(CONFIG_DVB_USB_TECHNISAT_USB2) += dvb-usb-technisat-usb2.o
99
100 dvb-usb-it913x-objs := it913x.o
101 obj-$(CONFIG_DVB_USB_IT913X) += dvb-usb-it913x.o
102
103 dvb-usb-mxl111sf-objs = mxl111sf.o mxl111sf-phy.o mxl111sf-i2c.o mxl111sf-gpio.o
104 obj-$(CONFIG_DVB_USB_MXL111SF) += dvb-usb-mxl111sf.o
105 obj-$(CONFIG_DVB_USB_MXL111SF) += mxl111sf-demod.o
106 obj-$(CONFIG_DVB_USB_MXL111SF) += mxl111sf-tuner.o
107
108 ccflags-y += -Idrivers/media/dvb/dvb-core/ -Idrivers/media/dvb/frontends/
109 # due to tuner-xc3028
110 ccflags-y += -Idrivers/media/common/tuners
111 EXTRA_CFLAGS += -Idrivers/media/dvb/ttpci
112