]> git.openfabrics.org - ~shefty/rdma-dev.git/blobdiff - sound/soc/fsl/imx-pcm.h
ASoC: fsl: fix snd-soc-imx-pcm module build
[~shefty/rdma-dev.git] / sound / soc / fsl / imx-pcm.h
index 83c0ed7d55c9a4710b75846bb0bd5569d257ed0f..5ae13a13a353834f72bec2c933b3c4b19dfc3012 100644 (file)
@@ -30,4 +30,22 @@ int snd_imx_pcm_mmap(struct snd_pcm_substream *substream,
 int imx_pcm_new(struct snd_soc_pcm_runtime *rtd);
 void imx_pcm_free(struct snd_pcm *pcm);
 
 int imx_pcm_new(struct snd_soc_pcm_runtime *rtd);
 void imx_pcm_free(struct snd_pcm *pcm);
 
+#ifdef CONFIG_SND_SOC_IMX_PCM_DMA
+int imx_pcm_dma_init(struct platform_device *pdev);
+#else
+static inline int imx_pcm_dma_init(struct platform_device *pdev)
+{
+       return -ENODEV;
+}
+#endif
+
+#ifdef CONFIG_SND_SOC_IMX_PCM_FIQ
+int imx_pcm_fiq_init(struct platform_device *pdev);
+#else
+static inline int imx_pcm_fiq_init(struct platform_device *pdev)
+{
+       return -ENODEV;
+}
+#endif
+
 #endif /* _IMX_PCM_H */
 #endif /* _IMX_PCM_H */