]> git.openfabrics.org - ~shefty/rdma-dev.git/blobdiff - sound/soc/mxs/mxs-pcm.c
Merge branch 'for-3.2' into for-3.3
[~shefty/rdma-dev.git] / sound / soc / mxs / mxs-pcm.c
index 5dfd3250ddf1863cd027d1a66867c53c9986097e..105f42a394df6460e80899f22c567f3ac6192c7f 100644 (file)
@@ -346,17 +346,7 @@ static struct platform_driver mxs_pcm_driver = {
        .remove = __devexit_p(mxs_soc_platform_remove),
 };
 
        .remove = __devexit_p(mxs_soc_platform_remove),
 };
 
-static int __init snd_mxs_pcm_init(void)
-{
-       return platform_driver_register(&mxs_pcm_driver);
-}
-module_init(snd_mxs_pcm_init);
-
-static void __exit snd_mxs_pcm_exit(void)
-{
-       platform_driver_unregister(&mxs_pcm_driver);
-}
-module_exit(snd_mxs_pcm_exit);
+module_platform_driver(mxs_pcm_driver);
 
 MODULE_LICENSE("GPL");
 MODULE_ALIAS("platform:mxs-pcm-audio");
 
 MODULE_LICENSE("GPL");
 MODULE_ALIAS("platform:mxs-pcm-audio");