Merge commit 'v3.2-rc3' into next
authorDmitry Torokhov <dmitry.torokhov@gmail.com>
Tue, 29 Nov 2011 09:51:07 +0000 (01:51 -0800)
committerDmitry Torokhov <dmitry.torokhov@gmail.com>
Tue, 29 Nov 2011 09:51:07 +0000 (01:51 -0800)
commit0d2cd91bf7b1a7cc1d638296111fcc2bcf5c0bb4
treed2ca69347816c27f9dc352581f5d0fe76811cd49
parent3d95fd6ad8d3cf582a70ed65660017114b6e4065
parentcaca6a03d365883564885f2c1da3e88dcf65d139
Merge commit 'v3.2-rc3' into next
drivers/input/input-polldev.c
drivers/input/misc/adxl34x.c
drivers/input/misc/ati_remote2.c
drivers/input/mouse/elantech.c
drivers/input/tablet/wacom_sys.c
drivers/input/tablet/wacom_wac.c
drivers/input/touchscreen/ad7877.c
drivers/input/touchscreen/ad7879-spi.c
drivers/input/touchscreen/ad7879.c
drivers/input/touchscreen/ads7846.c