cxgb4vf: add call to Firmware to reset VF State.
authorCasey Leedom <leedom@chelsio.com>
Thu, 11 Nov 2010 09:06:53 +0000 (09:06 +0000)
committerDavid S. Miller <davem@davemloft.net>
Fri, 12 Nov 2010 20:31:01 +0000 (12:31 -0800)
commite68e6133e2daef6fc40e91621a1e26938e428e9e
tree21759991e47e782de8ebb4153396b651a0ef0095
parente7a3795f56122cc92530c3f9412b8ff19b70184c
cxgb4vf: add call to Firmware to reset VF State.

Add call to Firmware to reset its VF State when we first attach to the VF.

Signed-off-by: Casey Leedom <leedom@chelsio.com>
Signed-off-by: David S. Miller <davem@davemloft.net>
drivers/net/cxgb4vf/cxgb4vf_main.c
drivers/net/cxgb4vf/t4vf_common.h
drivers/net/cxgb4vf/t4vf_hw.c