]> git.openfabrics.org - ~shefty/rdma-dev.git/commitdiff
Merge tag 'kvm-3.7-2' of git://git.kernel.org/pub/scm/virt/kvm/kvm
authorLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Wed, 24 Oct 2012 01:08:42 +0000 (04:08 +0300)
committerLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Wed, 24 Oct 2012 01:08:42 +0000 (04:08 +0300)
Pull kvm fixes from Avi Kivity:
 "KVM updates for 3.7-rc2"

* tag 'kvm-3.7-2' of git://git.kernel.org/pub/scm/virt/kvm/kvm:
  KVM guest: exit idleness when handling KVM_PV_REASON_PAGE_NOT_PRESENT
  KVM: apic: fix LDR calculation in x2apic mode
  KVM: MMU: fix release noslot pfn

1  2 
virt/kvm/kvm_main.c

Simple merge