Merge branch 'kvm-updates/2.6.37' of git://git.kernel.org/pub/scm/virt/kvm/kvm
authorLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Sat, 6 Nov 2010 00:49:22 +0000 (17:49 -0700)
committerLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Sat, 6 Nov 2010 00:49:22 +0000 (17:49 -0700)
* 'kvm-updates/2.6.37' of git://git.kernel.org/pub/scm/virt/kvm/kvm:
  KVM: PPC: BookE: Load the lower half of MSR
  KVM: PPC: BookE: fix sleep with interrupts disabled
  KVM: PPC: e500: Call kvm_vcpu_uninit() before kvmppc_e500_tlb_uninit().
  PPC: KVM: Book E doesn't have __end_interrupts.
  KVM: x86: Issue smp_call_function_many with preemption disabled
  KVM: x86: fix information leak to userland
  KVM: PPC: fix information leak to userland
  KVM: MMU: fix rmap_remove on non present sptes
  KVM: Write protect memory after slot swap


Trivial merge