Merge branch 'btrfs' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/viro/vfs
[~shefty/rdma-dev.git] / fs / btrfs / ctree.h
2012-01-17 Linus TorvaldsMerge branch 'btrfs' of git://git./linux/kernel/git...
2012-01-17 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2012-01-17 Linus TorvaldsMerge branch 'stable/for-linus-fixes-3.3' of git:/...
2012-01-17 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2012-01-17 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-syscall-for-linus' of git://git....
2012-01-17 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2012-01-16 Linus TorvaldsMerge branch 'misc' of git://git./linux/kernel/git...
2012-01-16 Linus TorvaldsMerge branch 'kconfig' of git://git./linux/kernel/git...
2012-01-16 Linus TorvaldsMerge branch 'kbuild' of git://git./linux/kernel/git...
2012-01-16 Chris MasonMerge branch 'integrity-check-patch-v2' of git://btrfs...
2012-01-16 Chris MasonMerge branch 'for-chris' of git://git.jan-o-sch.net...
2012-01-16 Chris MasonMerge branch 'for-chris' of git://repo.or.cz/linux...
2012-01-16 Chris MasonMerge branch 'restriper' of git://github.com/idryomov...
2012-01-16 Ilya DryomovBtrfs: allow for canceling restriper
2012-01-16 Ilya DryomovBtrfs: allow for pausing restriper
2012-01-16 Ilya DryomovBtrfs: add skip_balance mount option
2012-01-16 Ilya DryomovBtrfs: save balance parameters to disk
2012-01-16 Ilya DryomovBtrfs: do not reduce profile in do_chunk_alloc()
2012-01-16 Ilya DryomovBtrfs: add basic restriper infrastructure
2012-01-16 Ilya DryomovBtrfs: add BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE bit
2012-01-16 Ilya DryomovBtrfs: introduce masks for chunk type and profile
2012-01-16 Ilya DryomovBtrfs: get rid of *_alloc_profile fields
2012-01-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-3.3/drivers' of git://git.kernel...
2012-01-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-3.3/core' of git://git.kernel.dk...
2012-01-15 Jens AxboeMerge branch 'for-3.3/mtip32xx' into for-3.3/drivers
2012-01-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://selinuxproject.org...
2012-01-15 Linus TorvaldsMerge tag 'kmemleak' of git://git./linux/kernel/git...
2012-01-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-next' of git://git.infradead.org...
2012-01-14 Linus TorvaldsMerge tags 'devicetree-for-linus' and 'spi-for-linus...
2012-01-14 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream' of git://git.linux-mips.org...
2012-01-14 Linus TorvaldsMerge branch 'for-3.3' of git://linux-nfs.org/~bfields...
2012-01-12 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2012-01-12 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2012-01-12 Konrad Rzeszutek... Merge commit '070680218379e15c1901f4bf21b98e3cbf12b527...
2012-01-12 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2012-01-12 Takashi IwaiMerge branch 'topic/hda' into for-linus
2012-01-12 Takashi IwaiMerge branch 'topic/misc' into for-linus
2012-01-12 Paul MundtMerge branch 'sh/hwblk' into sh-latest
2012-01-12 Paul MundtMerge branch 'sh/pm-runtime' into sh-latest
2012-01-12 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-debug-for-linus' of git://git./linux...
2012-01-12 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-efi-for-linus' of git://git./linux...
2012-01-12 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-mm-for-linus' of git://git./linux...
2012-01-12 Linus TorvaldsMerge branch 'next' of git://git./linux/kernel/git...
2012-01-12 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/battery-2.6
2012-01-12 Linus TorvaldsMerge branch 'slab/for-linus' of git://git./linux/kerne...
2012-01-12 Linus TorvaldsMerge tag 'md-3.3-fixes' of git://neil.brown.name/md
2012-01-11 Pekka EnbergMerge branch 'slab/urgent' into slab/for-linus
2012-01-11 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/herbert/crypto-2.6
2012-01-11 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus' of git://git./linux/kernel/git...
2012-01-11 Li ZefanMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2012-01-11 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linux-3.3-merge-window' of git://linux...
2012-01-10 Linus TorvaldsMerge branch 'linux-next' of git://git.infradead.org...
2012-01-10 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2012-01-10 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2012-01-10 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2012-01-10 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2012-01-10 Linus TorvaldsMerge tag 'scsi-misc' of git://git./linux/kernel/git...
2012-01-10 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2012-01-10 Linus TorvaldsMerge branch 'for-next' of git://git./linux/kernel...
2012-01-10 Linus TorvaldsMerge branch 'stable/for-linus-3.3' of git://git./linux...
2012-01-10 Linus TorvaldsMerge branch 'stable/for-linus-fixes-3.3' of git:/...
2012-01-10 Anton VorontsovMerge git://git.infradead.org/users/cbou/battery-urgent
2012-01-10 Paul MundtMerge branch 'rmobile/bonito' into rmobile-latest
2012-01-10 Paul MundtMerge branch 'common/clkfwk' into sh-latest
2012-01-09 Linus TorvaldsMerge tag 'timer' of git://git./linux/kernel/git/arm...
2012-01-09 Linus TorvaldsMerge tag 'devel' of git://git./linux/kernel/git/arm...
2012-01-09 Linus TorvaldsMerge tag 'fixes-non-critical' of git://git./linux...
2012-01-09 Linus TorvaldsMerge branch 'for-3.3' of git://git./linux/kernel/git...
2012-01-09 Linus TorvaldsMerge branch 'for_linus' of git://git./linux/kernel...
2012-01-09 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://oss.sgi.com/xfs/xfs
2012-01-09 Linus TorvaldsMerge branch 'staging-next' of git://git./linux/kernel...
2012-01-09 Linus TorvaldsMerge branch 'usb-next' of git://git./linux/kernel...
2012-01-09 Linus TorvaldsMerge branch 'tty-next' of git://git./linux/kernel...
2012-01-09 Linus TorvaldsMerge branch 'char-misc-next' of git://git./linux/kerne...
2012-01-09 Joerg RoedelMerge branches 'iommu/page-sizes' and 'iommu/group...
2012-01-09 Joerg RoedelMerge branches 'iommu/fixes', 'arm/omap' and 'x86/amd...
2012-01-09 Jiri KosinaMerge branch 'hid-battery' of git://git./linux/kernel...
2012-01-09 Dmitry TorokhovMerge branch 'next' into for-linus
2012-01-09 Paul MundtMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2012-01-09 James MorrisMerge branch 'next' into for-linus
2012-01-09 Paul MundtMerge branches 'common/pfc' and 'common/clkfwk' into...
2012-01-09 Paul MundtMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2012-01-09 Al Virobtrfs: let ->s_fs_info point to fs_info, not root...
2012-01-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2012-01-08 Linus TorvaldsMerge tag 'md-3.3' of git://neil.brown.name/md
2012-01-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2012-01-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2012-01-08 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/steve/gfs2-3.0-nmw
2012-01-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://oss.sgi.com/xfs/xfs
2012-01-08 Florian Tobias Sch... Merge branch 'for-florian' of git://gitorious.org/linux...
2012-01-08 Ingo MolnarMerge branch 'tip/perf/core' of git://git./linux/kernel...
2012-01-07 Arnd BergmannMerge branch 'depends/rmk/for-linus' into next/soc
2012-01-07 Linus TorvaldsMerge tag 'spi-for-linus' of git://git.secretlab.ca...
2012-01-07 Linus TorvaldsMerge tag 'gpio-for-linus' of git://git.secretlab.ca...
2012-01-07 Ingo MolnarMerge branch 'tip/x86/core-3' of git://git./linux/kerne...
2012-01-07 Arnd BergmannMerge branch 'depends/rmk/restart' into next/cleanup
2012-01-07 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2012-01-07 Linus TorvaldsMerge branch 'amba-modalias' of git://ftp.arm.linux...
2012-01-07 Linus TorvaldsMerge branch 'pstore' of git://git./linux/kernel/git...
2012-01-07 Linus TorvaldsMerge branch 'misc-3.3' of git://git./linux/kernel...
next