net: qmi_wwan: add more Huawei devices, including E320